Begravas i utlandet

Svenskar är ett folkslag som reser mycket runt omkring i världen, men även en av de folkgrupper som väljer att bosätta sig i diverse olika länder för intressets skull. Det är också varför det blivit vanligare att svenskar dör utanför Sveriges gränser och har begravning utomlands.

Beroende på var i världen man valt att utvandra till eller befinner sig på när dödsfallet inträffar kan begravningarna variera något. I kristna länder, som exempelvis Europeiska länder och större delar av Amerika, så sker begravningen vanligtvis likt den svenska kyrkliga varianten om inte annat önskas. Om man istället befinner sig i ett land eller en stad där det inte finns någon kyrka, eller om man önskar att den avlidne ska fraktas till sitt hemland, så är även det möjligt.

Viktigt att veta vid begravning utomlands

För den som väljer att begravas utomlands finns det några aspekter som skiljer sig något gentemot den svenska. I Sverige betalas en begravningsavgift i samband med skatten, vilket inte gäller vid begravning i utlandet. Det gör att om en begravning ska genomföras i det land som personen avlidit i kan kostnaderna bli dyra för anhöriga som blir ansvariga för att bekosta det.

Skulle personen som avlidit inte ha några anhöriga så är det den svenska ambassaden som anordnar en lokal begravning för den som gått bort i landet.

Transportera en avliden till sitt hemland

För de som önskar att begravas i sitt hemland är det både en lång och komplicerad process. Först måste den svenska ambassaden i landet bekräfta personens död. Därefter måste utrikesdepartementet identifiera den som avlidit samt informera anhöriga om fallet.

Därefter får anhöriga avgöra om de vill att den avlidne ska transporteras i en kista eller i en urna då personen kremeras först i landet som denne befinner sig i. Beroende på val av transport kan det bli mycket kostsamt.